Reading ➿ Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Author Ziya Osman Saba – 1sm.info


Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Reading Mesut Nsanlar Foto Rafhanesi By Ziya Osman Saba Easyfaroairporttransfers.co.uk Burada Her Ey, Herkes Birbirine G L Ms Yor Hi Bir Ihtiyar, Hi Bir Irkin, Hi Bir D Nceli Insan Resmi Yok Adeta Bu Foto Rafhaneye Sevin Siz Hi Bir Insan Ayak Atmam Yahut Foto Raf , Bir Muvaffakiyet S Rr Olarak, Makinesinin Kar S Nda Candan G L Mseyemeyecek M Terisinin Foto Raf N Ekmemi Saba N N Yk Leri, Iirleri Gibi I Imize Apayr Bir H Z N Veriyor Gen Li Imizi, B T N Mutluluklar N Yar M Oldu Unu, Insano Lunun Yaln Zl Ndan Ne Etse Kurtulamayaca N , D Nyam Z N Sevgiden, Anlay Tan Uzak Bir D Nya Oldu Unu S Yl Yor, Daha Do Rusu Duyuruyor Kitap Boyunca Buruk Bir Tat Hayallerimizden Ayr Lm Yor Ama Bu, Saba N N Mesut Nsanlar Foto Rafhanesi Ndeki Hik Yelerini Defalarca Okumam Za Engel De Il O Hik Yelerdeki Biricik Kahraman N Hepimizden Bir Eyler Ta D N Anl Yoruz.Oktay Akbal10 thoughts on “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

  1. says:

    Bu basabilmek saadetine erdi imiz kald r mlara hi t k r l r m


  2. says:

    Dinledi im 2 Sesli kitap olan bu hikayeye hayran kald m Tasvirler bu kadar m g zel olur, yaln zl k tan nmam l k bu kadar m iyi olur evreye uyum sa layamamak da cabad T m duygular k sac k hikayede toplam K sac k hikayede Kalemine binlerce kez hayran kald m


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Ziya Osman Saba

Yedi Me aleciler Hareketi nin kurucular ndand r air olarak n kazanan edebiyat , k k hik ye t r nde de eserler verdi 30 Mart 1910 tarihinde stanbul da d nyaya geldi Babas Binba Osman Bey, Paris askeri ate esi idi Sekiz ya nda iken annesini kaybetti Bu kayb n h zn n hep hisseti ve eserlerine yans tt Ziya Osman, dokuz ya nda yat l renci olarak kaydedildi i Galatasaray Lisesi nde Yedi Me aleciler Hareketi nin kurucular ndand r air olarak n kazanan edebiyat , k k hik ye t r nde de eserler verdi 30 Mart 1910 tarihinde stanbul da d nyaya geldi Babas Binba Osman Bey, Paris askeri ate esi idi Sekiz ya nda iken annesini kaybetti Bu kayb n h zn n hep hisseti ve eserlerine yans tt Ziya Osman, dokuz ya nda yat l renci olarak kaydedildi i Galatasaray Lisesi nden 1931 de mezun oldu lk iiri 1927 de, lise rencisi iken Servet i F nun da Ziya imzas yla yay mland Lisede bir y l s n fta kal nca bir alt s n ftaki Cahit S tk ile tan ma f rsat bulmas , edebiyat d nyas nda ender g r len bir dostlu un olu mas n sa lad Dostu Cahit S tk n n rencilik y llar ndan itibaren kendisine yazd mektuplar biraraya getirmesi ile ilk bas m 1957 de yap lan Ziya ya Mektuplar adl nl kitap olu mu tur.1928 de alt lise arkada ile birlikte Ya ar Nabi, Sabri Esat, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, Muammer L tfi, Kenan Hulusi Yedi Me ale isimli ortak kitap yay mlad lar Ziya Osman, kitab n ba ar s zerine Yusuf Ziya n n deste iyle kar lan ve yay m sekiz ay s ren ayn isimdeki derginin kurucu yazarlar aras nda yer ald mr boyunca toplulu un iir anlay na ba l kalan tek Yedi Me aleci oldu Derginin kapanmas ndan sonra iirlerini Milliyet ve tihat ta yay mlatt Varl k Dergisi nin kurulmas ndan sonra ise metinlerini orada yay mlatmaya ba lad.Sinir hastas olan kuzenine a k olan Ziya Osman, ailesinin itirazlar na ra men liseyi bitirdi i y l onunla evlendi 12 y l s ren bu evlilik mutsuz ve karamsar olmas na yol a t Y ksek renimini 1936 da stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi nde tamamlad , ayn y l stanbul da askerli ini yapt.Hukuk e itimi s ras nda bir yandan da Cumhuriyet Gazetesi muhasebe servisinde al an Ziya Osman Saba, al ma hayat na 1938 y l nda girdi i Emlak ve Eytam Bankas nda uzun y llar devam etti 1943 y l nda ilk e inden ayr ld Ayn y l, Yedi Me ale den sonra ilk kitab olan Sebil ve G vercinler adl kitab yay mland ABC Kitabevi nin yay mlad kitapta 66 iiri yer almaktayd Ertesi y l, al t bankada tan t Rezzan Han m ile evlenerek yava yava karamsarl ndan kurtuldu Bu evlilikten Orhan ve Osman isimli iki o lu oldu.Ziya Osman Saba, bankas taraf ndan Ankara ya tayin edilmesi zerine bir s re bu kentte ya ad ysa da stanbul zlemi nedeniyle 1945 y l nda bankadaki g revinden ayr ld stanbul da Milli E itim Bakanl Bas mevi nde tashih efi d zeltmen olarak al t 1947 de ikinci kitab Ge en Zaman yay mland Varl k Yay nlar taraf ndan bas lan bu kitap, airin Sebil ve G vercinler kitab ndaki iirlerle 1943 1946 aras nda yazd iirlerin biraraya getirilmesinden olu uyordu 1950 de ge irdi i bir kalp krizi nedeniyle bu i i de b rakmak zorunda kalan Saba, ya am n n geri kalan nda arkada Ya ar Nabi nin sahibi oldu u Varl k Yay nlar n n kitaplar n evinde bas ma haz rlayarak ge imini sa lad lk hik ye kitab Mesut nsanlar Foto rafhanesi 1952 de yay mland 29 Ocak 1957 g n stanbul da bir kalp krizi sonucu Kad k y deki evinde hayat n kaybeden airin Nefes Almak adl iir kitab ile De i en stanbul adl hik ye kitab l m nden sonra bas ld.Ey p Sultan daki aile mezar na defnedilmi tir ancak mezar bug n kay pt r