[PDF] ✑ Der Zwang ✓ Stefan Zweig – 1sm.info

Der Zwang Zweig dan 3 kitab m Bu adam n kaleminde sihirli bir eyler var nsan kendini ka ak hissettikten sonra hi bir yerde zg r de ildir, i erde ya da d arda olmu hi fark etmez Bir yerlerde bir izgi, bir ayr m olmal yd S n rda giderken, bir aya k pr de, bir aya toprakta olunca ne olacakt zg r m , yoksa asker mi Peki ya su, nehir, sava b lgesinde miydi, bar b lgesinde mi Ve oralarda bir yerlerde nehrin dibinde bir izgi var m yd , Harika bir yolculuk kitab yd benim i in O kadar etkiliydi ki, bitince uzun bir s re durdum d nd m, empati kurmaya al t m zg rl k ve mecburiyeti yle iyi aktard ki, Zweig n bu az ve z yazma kabiliyetine hayran m Sava tan ka p ba ka bir lkeye yerle en, ama bir mektupla sava a a r lan ve vatan i in buna kendini mecbur hisseden biri Bir yandan da ailesi, zg rl k ihtiyac , t m b Ein Brief, Amtlich Der Einberufungsbescheid Ruft Einen Maler Aus Der Schweiz Zur Ck, Der Vor Der Gro En Menschenmordmaschine Des Ersten Weltkriegs Dorthin Geflohen Ist Doch Auch Wenn Er Die Stickluft Der Patriotischen Phrasen Hasst, Bt Der Amtliche Schrieb Einen Zwang Auf Ihn Aus, Der Seine Ehe, Seine Freiheit, Sein Leben Bedroht Ein Kampf Gegen Die Eigene Feigheit Und Die Macht Milit Rischer Autorit T Beginnt Paula Yapman gereken tek ey, istemedi ini g stermek T m hayat n s z konusu Unutma, hayat n , zg rl n , sahip oldu un her eyi istiyorlar Buna kar koymal s n Ferdinand Kar koymak nsan nas l kar koyabilir ki Onlar herkesten g l , onlar d nyan n en g l leri.Paula Bu do ru de il D nya onlara izin verdi i s rece g l ler Tek bir birey herhangi bir kavramdan daha g l d r her zaman, fakat kendisine inanmal , iradesine sahip kmal d r nsan oldu unu ve insan kalmak istedi ini unutmamal d r, i te o zaman etraf n saran, beynini uyu turan vatan, g rev, kahramanl k gibi s zc kler, kan kokan, s cak, canl insan kan kokan bo laflar olarak kal rlar D r st ol, vatan hayat n kadar nemli mi senin i in Soylu h k mdarlar na bile kalmayan bir ta ray resim yapt n sa elin kadar seviyor musun D ncelerimizle, kan m zla i imizde olu turdu umuz g r nmez adalet d nda ba ka bir adalet oldu una inan yor musun Hay r, cevab n ben vereyim, hay r Bunun i in gidersen e er, kendine yalan s ylemi olacaks n Mecburiyet, sava y z nden kendi lkesinden ka arak svi re ye yerle mi , sava kar t evli bir iftin hikayesidir Sivil hayat nda ba ar l bir ressam olan Ferdinand a o s ralar gelen bir posta kendisini askerli e uygun olup olmad ile ilgili yeniden bir sa l k muayenesine a rmaktad r Bu a r asl nda sava a a r d r Bu duruma kar olan iradesi ile vatan na, milletine Stefan Zweig b y k bir dilemmay anlat yor belki biraz kendi hayat ndaki par alanm l da..Paula n n a z ndan d k lenler de ok g zel zetliyor asl nda olanlar T m bunlar,yani insanl n bug n korkun dedi i ey,yery z ndeki on insan n iradesinden ibaret ve on insan bunu yeniden y k p yok edebilir.Bir insan,ya ayan tek bir insan onlara kar durarak bu g c yerle bir edebilir.Fakat sizler boyun e di iniz m ddet e,sizler sadece bir k lesiniz ve b Vatan ne, vatana kar g revler ne, zg rl k ne, sava ne, ba l l k ne, kime ya da neye ba l olmal y z gibi sorulara cevap niteli inde k sa bir yk kitab Bu cevaplara kat l n r kat l nmaz, elbette buna kimse kar amaz ancak bence etkileyici bir yk. lg n liderlerin var oldu u bu ta k rede yak n gelecekte g rece imize inand m ge mi dilimi Yo un olumsuz duygu kar t r ld i in ek i gelen ama lezzetli, klasik Zweig pastas i te. Sava kar t bir ressam n Ferdinand , vatan n terk etmesi zerine Zweig adeta kendi duygular n yans tm Bence ok da ba ar l aktarm okuraAyr ca Ferdinand n i d nyas n n aktar m n be endi im kadar, Paula n n duru una da hayran kald m Siz erkekler, hepiniz ideolojileriniz y z nden r m s n z, sizler politika ve etik diyorsunuz,oysa biz kad nlar neyin nsan bir halk n yesi olabilir, fakat halk ld rd nda kendisinin de ld rmas gerekmez Sen onlar i in bir rakamdan, bir say dan ibaretsin, bir alet, anlams zca ve vicdans zca l me g nderilen bir askersin yaln zca, oysa benim i in kanl canl bir insans ns.30 B y k Sava n karanl n n kt Avrupa da 1920 y l nda yay nlanm bu eseri okurken ok duyguland m nsan n devlet ve otorite kar s ndaki korkuyla kar k hissiyat yle g zel anlat lm ki Hele Paula n n sevgisi Beni en ok etkileyen o oldu Paula her konu tu unda i imde bir eyler par aland Zweig in bu eserinin zellikle ge Yine Zweig ve yine muhte em bir psikolojik analiz yk s Okudu um Zweig yk leri aras ndan edebi y nden en kuvvetlisi buydu san r m Tabii bunda evirinin de etkisi oldu unu bildi imden kesin konu am yorum Bankas Yay nlar n n bask s n okudum Stefan Zweig in ve hikayeye konu olan Ferdinand ve her ne kadar arka kapakta, ns zde veya incelemeler i erisinde ismini hi g rmemi olsam da Paula n n hikayesinin ok k sa bir kesiti Zaman zaman Paula n n hikayesini, tutkusunu ve ba l l n d n p kurdu um hayaller y z nden kendimi kitaptan uzakla m bir halde buldum Ferdinand yerinde de il de, Paula yerinde olsam ne yapard m, nas l davran rd m diye d n rd m Kendimi Ferdinand yerine koymam olmam n sebebi ise bu durumun bir benzerini kendi i imde ya aman n yan nda Ferdinand n ok aksi ekilde d n yor ve davran yor olmam Askerli i ne yapacaks n sorusuna yan t vermeyi bile kendime sayg s zl k gibi g r yorum Belki Ferdinand gibi gitti imde kendimi sava n i erisinde bulmayaca m ama Paula n n da dedi i gibi olay sadece sava n olup olmamas veya senin ne yapt n de il Mesele, nefret etti in fikirler u runa eline silah almak, can n , varl n , d ncelerini, her


About the Author: Stefan Zweig

Stefan Zweig was one of the world s most famous writers during the 1920s and 1930s, especially in the U.S., South America, and Europe He produced novels, plays, biographies, and journalist pieces Among his most famous works are Beware of Pity, Letter from an Unknown Woman, and Mary, Queen of Scotland and the Isles He and his second wife committed suicide in 1942.Zweig studied in Austria, France


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *