Read ✓ Sadık Bey By Pınar Kür – 1sm.info

Sadık Bey Ebook Sad K Bey Author P Nar K R Petrasrobert.eu Sad K Bey, Ellili Ya Lar N Sonlar Nda, B Y K Bir Irketin K K Hissedar , Bo Anm , Bir K Z Ocuk Ve Bir Torun SahibiSad K Bey Ertelediklerinin Yerine Koyduklar Yla Ya Yor Ve Zellikle An Lmas Gereken Bir Sorunu Da Yok Enikonu Yolunda Bir Ya Am.Ama Sad K Bey Bir G N, De I Irken Fark Na Bile Varmad Eyleri Kurcalamaya Kalk YorUsta Yazar P Nar K R Son Kitab Sad K Bey Le Okurlar Na Sadece Bir Roman De Il, Her G N E Itli Benzerleriyle Kar La T Klar Orta Halli, Orta S N Fl Ve Orta Ya L Efendi Insanlar N Karanl K D Nyalar N Da Sunuyor Merdivenleri A R A R K Yordu Ve Iiri Kendi Kendine M R Ldan Yordu A R A R Kacaks N Bu Merdivenlerden Eteklerinde G Ne Rengi Bir Y N Yaprak OLMAYACAK Ve Bir Zaman Bakacaks N Semaya A Layarak Ba N Kald R P Yukar Bakt Ya Ad Apartman N Dar Merdivenlerinin Tepesinde Sema Falan Yoktu Ya Da I Te G R Nm Yordu Iirin Gerisini Hat Rlayamad Epey Uzun S Rd Be Inci Kata Varmas Daireyi Gen Li Inde Al Yorsun, Merdiven, Yoku Gibi Eyleri Tehditk R Bulmad N Y Llarda Sonra G N Geldi Inde Soluk Solu A Kal Yorsun.


About the Author: Pınar Kür

Yazar Bursa da do du Tam ad Havva P nar K r Yazar smet K r n k z d r lk ve orta okulu Ankara da , liseyi New York ta okudu niversiteye New York ta ba lad ve stanbul da Robert Kolej in y ksek k sm nda tamamlad Fransa da Sorbonne niversitesinde Yirminci Y zy l Tiyatrosunda Ger ek ilik ve Yan lsama Pirandello, O neill ve Etkileri teziyle doktoras n verdi Ankara da Devlet Tiyatrola10 thoughts on “Sadık Bey

 1. says:

  Evet okunuyor, zaten yazar i in al nd ama asla bir Yar n Yar n , bir K k Oyuncu ya da yk lerden biri bile de il Tuhaf bir son, sevimsiz bir konu Biraz Peygamberin Son Be G n n an msatt bana ama asla onun arp c l yok Bir de neden s rekli baya yerine baya , b...


 2. says:

  Yazar ilk kez okudum, yorumlar g r nce kitaptan beklentimi d rm t m ama ger ekten bu kadar kli e bir son beklemiyordum E er metin geli me b l m nde beni ok etkileyemediyse sonucuna nem veriyorum Okurken s k lmad m, ok kolay okunan bir metin Yazar n di er kitaplar be eniliyormu , kendime iyi...


 3. says:

  Ek i S zl k e selam akan , ya n ba n alm karakterlerin Bana ayar verme yaa diye internet jargonuyla konu tu u bir P nar K r roman beklemiyordum, okurken yad rgad m G nceli yakalamak ad na kasten mi basit tutulmu anlat m, yoksa h zl h zl yaz ld ...


 4. says:

  P nar K r n son kitab Sad k Bey le devam edersem Sad k Bey ellilerini biraz a m ve ocukluk y llar ndan beri dostlu unu devam ettirdi i yak n arkada yla kurduklar irketin k k bir hissedar olarak muhasebe m d r unvan yla al maya devam eden kahraman m zd r Ba lad nokta ile b y yen irketten t r geldi i nokta aras nda bir huzursuzlu u vard r fakat yine de yerinden de edindiklerinden memnundur Zaman de i mi tir ama kendi de ayn ki i de ildir eskisi gibi i alan nda yorulmuyor baz detaylardan sonradan h...


 5. says:

  S radan bir hik ye, sona do ru temponun biraz y kseli i, biraz heyecan ve tahmin edilir bir final lk roman olsa belki daha ne olsun denilebilir ama P nar K r i te Ne diyebilirim, vakit ge irmelik bir eser km ortaya.


 6. says:

  y ld z, o da yazar n eski kitaplar n n hatr na


 7. says:

  Sad k Bey hayat ndan memnun oldu unu d nmesini ra men orta ya lar n n sonlar na yakla mas yla asl nda hayallerindeki hayat ya ayamam oldu unu farkeden ve kendiyle hesapla maya,inatla maya ba layan karakterimiz kitap ba lang ta ok daha iyi bir mevkide olmas na ra men y llar ge tik e ortalama bir mevkide devam...


 8. says:

  P nar K r, Sad k Bey kitab nda ge mi an lar ndan kurtulamayan kurtulmak istemeyen, hayat n derin dalgalar nda oradan oraya savrulmu bir adam n kaybedi hikayesi ile bulu turuyor bizleri.Bunu yaparken de kurguya okuyucunun heyecan n per inleyecek eler ekleyerek roman n derinle mesine katk da bulunuyor Kurgudaki gizemli havan n sebebi, bir s re sonra okuyucu taraf ndan z lecektir eminim ama bu, sizin merakla okumaya devam etmeniz...


 9. says:

  Ba tan sona ak c ve s r kleyiciydi Ama sonu farkl olabilirdi.


 10. says:

  Yine korktu um ba ma geldi Eski romanlar n , yk lerini sevdi im bir yazar n uzuuun y llar sonra yazd kitab hayal k r kl na u ratt.Hem s rekli a klama yap p ders veren Tanr anlat c ki art k ok demode b yle bir tarz hem s radan kurgu, tam i ine girilemeyen ana karakter ne bileyim i te olmam


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *