[PDF] Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura By Ayfer Tunç – 1sm.info

Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura edebi olarak da kurgu olarak da ahane bir kitap bitince ba a d n p bir kez daha okumak istedim kurgusu modifiye k rebe gibi g zler tamamen kapal de il de olan biteni bir sisin i inden g r yor gibisiniz bir eyler oluyor fark ndas n z, biraz bilginiz biraz fikriniz var ama hikayenin t m n g remiyorsunuz bitti inde bile anlat lacak bi bu kadar daha ey vard neden bitti hissi oldu bende.ilk yar da Umut i in herkesin mutlaka z lece i, ah can m yaz k diyece i bir ey okurken ikinci yar da Sanemle birlikte kamyonun alt nda kal yorsunuz Ayfer Tun un zaman sa lm bir ekilde kullanmas , bin be y z par a puzzle yapar gibi anlatmas kendisinin en b y k mahareti, hep yazs n hep okuyal m ben sayd m kitaptan en az 8 tane spin off kar hikayenin yan karakterlerinin tamam na ayr ayr kitap yazs n bence Stefan i in kesin bir kitap yazmal kapak i in bir kez daha nefret kusmak isterdim ama bu yoruma yak mayaca n g r yorum ke ke Ayfer Tun un tarz na, klas na yak r bir ka ad n hak edecek kadar k t bir roman de il ayfer tun un se imi mi bilmiyorum, yleyse kendine k ym , okuruna da ac mam a klar delidir k t bir roman ismi, yaz tura ba ka bir k t roman ismi olabilecekken ya da zorlamas yla bir araya getirilerek iki k t isimden daha k t bir isim yaratmak ama lanm gibi yay nevinin madem yle i te b yle dercesine uygun g rd kapakla da bu amaca ula lm tebrik etmek laz m a klar delidir ya da yaz tura haks zl k olur dedim ama yine de bu ba l k zerinden bir eyler s yleyebiliriz roman a klar n delili ini anlatm yor, anlatmak zorunda da de il elbette, ama daha ba l ktan bir kesinlik bildiriyor romanda ok a kendini g steren, roman kat la t ran, donukla t ran yledir, b yledir ifadelerinin habercisi adeta yaz tura ya gelince, bu i erik kadar bi ime de bir vurgu olsa gerek iki ana karakter, iki ana b l ml bir kurgu hali haz rda iyi ve yeterliyken roman ba l klar n n numaraland r lmas ndaki farkl l k gibi olmu bu da gereksiz.ayfer tun , kabul etmek gerek, vasat n zerinde ba l yor yazmaya hikayesini, karakterlerini, ele ald temalar n Kurgusu ve ana hikayesi ok iyi ki ki i aras ndaki k sa zamana s k m a k hikayesine Yaz Tura veya Umut Sanem say s z hikayecikler yerle tirilmi , hem de ba ar yla Sophie ile yarat lan metaforla Sophie nin Se imi vicdan sorgulamas ok g zel anlat lm Politik g ndermeler i kenceci baba, taksicinin d nyan n tercihi konusundaki d ncesi vb yerli yerinde Keza kitaptaki ok say da karakter derinlikli olarak anlat lm Umut un genetik hastal n n seyrini anlatmadaki ba ar s n hayranl kla okudum bir hekim olarak unu da vurgulamam laz m, 450 sayfal k bu romanda tekrara hi d lmemi ki ok etkileyici Buna kar n ayr nt lar insan biraz yoruyor Kolay s r kleyici bir roman de il, a r okunuyor Biraz daha k sa olsa belki daha rahat okunurdu.Kitab n isminin roman n i eri ini yans tt n d nm yorum nk bu bir a k roman ndan ok bir h z n balad gibi Zaten okuduktan sonra bende kalan duygular yo un bir h z n, kadere ba kald rma, l m ger e ini kabullenme ve karamsar bir gelecek olarak yo unla t.Kitab n kapak tasar m tam bir fiyasko bence, tabii bunu kitab okuduktan sonra s yl yorum Bir de ngilizce kelime ve c mleler o kadar ok kullan lm ki rahats z ed Heyecanla bekledi im, sevdi im yazarlardan Ayfer Tun un son roman olan bu kitap bende b y k bir hayal k r kl yaratt Duygu s m r s a rl kl , adeta ac n n pornosu niteli inde, ikna edicili i pek olmayan olay rg s ne ve karakterlere sahip bir roman Ayfer Tun niye bu izgide kan rtan bir yakla m sergiliyor anlayam yorum Oysa ok yetenekli, kendini kan tlam bir yazar Ama ac lar n insanlar niteli inde, karton karakterle dolu, giderek arabeskle en ve kendini tekrar eden bir mecraya y nelerek yaz n yetene ini harc yor Ba ka bir yazar olsa bu nitelikte bir metne 450 sayfa sab r tahamm l g stermezdim Hayat n dami ac lardan, yenilgilerden, kendini yok yok etmekten ibaret olmad n birilerinin Ayfer Tun a hat rlatmas laz m Ac y , kederi i leyecekse de bunu inand r c bir ekilde yapmas beklenir.Ayr ca iki ana anlat c ya p Bir tutkuya ihtiyac m vard , yaratt m Ama tutku ac ya g t r yor insan ya da ac y insana getiriyor nsan n ac s m tutkusundan do uyor, tutkusu mu ac s ndan biliyorum Onu ok zl yorum ayfertun a klardelidiryadayaz turaEvet yeni bir Suzan Defter vak s ile kar kar yay z Yaz b l m n n alt b l mleri 1,3,5 Tura b l m n n ise 2,4,6 olarak devam ediyor Kitap iki kere yaz lm gibi Roman b y k bir hayranl kla, bir ok duyguyu bir arada ya arak bitirdim B l mleri 1,2,3,4 olarak okudum Iyi ki yle okumu um, b l mler aras nda ki ince ge i leri, 200 sayfa sonra tamamen hat rlamak zor nk Ayfer Tun , bu roman ile edebiyat m zdaki tay olduk a y kseltmi kan mca Tekrar, tekrar s yl yorum, Tun kalemiyle okurunu adeta esir al yor ok g l bir kavray var Ne isterse onu hissetiriyor, direnemiyorsunuz Ele ald duyguyu yle bir didikliyor ki, bir taraf mutlaka size dokunuyor.Evet, A k, m Ayfer Tun benim h z nl yan m Ne zaman onun bir kitab n okusam ok yak n bir dostumla dertle mi im gibi hissediyorum Say l insanla payla t m zel bir birliktelik adeta kiye b l nm kitap yaz k sm n anlatan Umut ile ba l yor B l mler 1,3,5 olarak devam ediyor Tura k sm ise Sanem in anlatt 2,4,6 olan b l mler Suzan Defter ge mi imden dolay ilk ba ta kitab n merik s rayla okumay d nd m Yaz yla turay e le tirmeye al t m ancak bazen yaz da gelse tura da gelse kazanan olmuyor T pk yaralar n m yoksa arzular n m insan ac ya s r klemesinin sonucu de i tirmemesi gibi Bu d ncelerle kendimi sevgili yazar m za teslim etmeye karar verdim O nas l istediyse yle okudum B ylelikle yaz ve tura b l mlerinde Umut un bak ndan ustal kla Sanem in alg s na ge i i, aradaki slup fark n ve aktar lan duygular daha net hissettim Na izane Sanem in anlatt tura b l m n bir t k daha ok be endim Bu kitapta her eyden nce ok iyi bir edebiyat var nsan n hayat n y nlendiren kaderle ba l yor kitap Yap c ve y k c anlamda insan n ailesiyle kurdu u ili kilerin didiklendi i, haya 5 10Sevdim.Lakin ok sorunu var kitab n ncelikle roman ki ileri ok yap lm g r n yor tkileri, ac lar , sevin leri, fikirleri ok d n lm , ta n lm , at lm Umut ve Sanem e dair y nla ey okudum ama onlar yak ndan tan yamad m Birinci tekil anlat c yla bile yak nla amad m onlara Kendilerini s rekli ac yla tan mlamalar da mani oldu buna Ayfer Tun un onlar ger ek k lmak i in bunca kah rla bezemesi do ru gelmedi bana Ac kaskat bir ger ek ve ya l lar n l gibi, bize ya ad m z hat rlat yor s 156Ba ki ilerden ok onlar n etraf nda, hayatlar na etki eden ki ileri dinledim s rekli Umut ve Sanem in etraf n saran ki ilerden bir izgi olu tu da siluetleri belli oldu Di erleri olmasayd Sanem ve Umut ka t zerinde kal rd cans z, ruhsuz Ki i a rl kl bir roman gibi dursa da ba ki ilere odaklanamayan, okurun ilgisini onlarca di er karaktere da tan bir yap s var.Onlar konu tuk a Ayfer Tun un sesi geldi kula ma, sat r aralar ndan fikirleri s zd , bazen f k rd sterdim ki roman ki ilerinin kendi sesi olsun lla benzetmek gerekmez ama a an Irmak filmlerinden birini izlemi gibi oldum roman bitince Ayfer Tun , ayn a an Irmak gibi bizi zmek, sarsmak, huzursuz etmek i in abalam Olabilir, yazar n b yle bir amac olabilir yanl olan bu amac n ok belirgin olmas , bir abaya d n mesi.Roman n kendi ak i inde bir s r ac dolu olay ger ekle ebilir ve biz bunu sindirebiliriz Lakin bu kitapta o kadar ok yapma ac var ki insan rahats z oluyor, bir s m r ye d n yor eser Okuyan Saatin I Indeki Kum Taneleri Gibi Parmaklar N N Aras Ndan Ak P Giderken Hayat, Hik Yeleriyle Birbirini Tamamlayan Iki A K, Belirsizlik I Inde Sevgilerini Var Ediyor Ama Bazen Kum Saati Sadece Akm Yor, Yere D P K R L Yor, Kumlar Ortaya Sa L Yor B Yle Anlarda Ailenin Sadece Huzur Ve G Zelli I De Il Ge Mi E Terk Edildi I San Lan Hat Ralar , Marazlar Da Ta D Anla L Yor Ki A N Genetik Bir Hastal Kla Kesi En Yollar Bir Noktada Ayr Lsa Bile Biri Stanbul Da, Di Eri New York Ta Ayn Nefesi Al P Vermeyi S Rd Recekler Nefesleri Yetti I S Rece.Ayfer Tun , Ilmek Ilmek I Ledi I C Mleleriyle Modern Bir Destan Yaz Yor A Klar Delidir Ya Da Yaz Tura Ailenin, Arkada L N, Sadakatin, Hastal N Ama En Ok Delili In Ve Ac N N Yk S Nk Klar Delidir Ve Deliler Ac Eker.Umutland Y Z A K Kalm Bir Kitap Gibiydi, A K Hakk Nda Hi S Ylemedi I S Zler Sat R Sat R Okunuyordu Mucizeler Her Zaman Beklenir Hayattan A K N Kendi Varl Ndan Gelen, Iyile Tirici Bir G C Vard R Ve K Yaslanacak Olursa, A Kla Ge En Zaman N Zg L A Rl , Saatlerin G Sterdi I Zaman Nkinden Kat Kat Fazlad R.A K Zaman N Yo Unlu Unu Artt Rmaya Muktedir Olan Tek Kimyad R. Teknik olarak ok ba ar l bir olay rg s kurabilen yazarlar nadiren bunu m kemmel s zc klerle yapabiliyor Ayfer Tun benim i in bu iki zelli e de sahip bir yazar Bu kitab n da hem bir an nce bitirmek i in h zl hem de s zc kleri i ime sindirmek i in yava okumak istedim Olduk a sars c bir kitap.. 2018 de beni a latan ilk kitap yle kitap okurken s k a lamam, film izlerken daha sulu g z md r ama Ayfer Tun bu kitab nda beni ara ara, usul usul a latt Hal b yle olunca her yerde okumak istemedim kitab ve okuma s rem uzad.Ayfer Tun un en sevildi ini g zlemledi im Ye il Peri Gecesi veya Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lan K sa Tarihi kitaplar n hen z okumad m ama imdiye kadar okudu um kitaplar aras nda A klar Delidir en tepeye yerle ti ki ana karakterin ad n n bir kurguda bu kadar nemsizle ti ine denk gelmeyeli nice olmu tu Bir adam var, bir kad n var, isimleri detay ve aralar ndaki deli a ka kar an, ortal kar t ran bir durum nce adam n, sonra kad n n hikayesini okuyoruz lmek ilmek r len kurguda ikisinin hik yesinde de birbirinden bir eyler buluyoruz Anlat lan her durum, karakterlerin aras ndaki her konu ma, ya an lan her a maz, her ac h


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *