[BOOKS] ✯ Ölü Zaman Gezginleri By Hasan Ali Toptaş – 1sm.info

Ölü Zaman Gezginleri i d , ger e i d , ge mi i imdisi gelece i kar m karakterler Kelimelerle dalga ge en bir adam Hasan Ali Topta Adeta tutmu hepsini, s k t rm , top yap p oynam Sakin kafayla okumak laz m. Sadece Hasan Ali Topta okumak i in bile T rk e renmeye de er diyor bir Alman ele tirmen gazetede.Hakl Birbiri i ine kar an hayatlar, karmakar k karakterler, yk i inde yk , l m ya am, somut soyut, r ya ger ek aras nda giden bir kurgu Bu hikayeler kesinlikle ok leziz Bir ara tam Borges in diline benziyor dedim de bir paragraf sonra kar ma Borges kitab okuyan bir karakter kmas n m hikayede Borges in yan s ra Virginia Woolf, hatta Kafka da rahatl kla e lik edebilir Topt Sadece Hasan Ali Topta okumak i in bile T rk e renmeye de er diyor bir Alman ele tirmen gazetede.Hakl Birbiri i ine kar an hayatlar, karmakar k karakterler, yk i inde yk , l m ya am, somut soyut, r ya ger ek aras nda giden bir kurgu Bu hikayeler kesinlikle ok leziz Bir ara tam Borges in diline benziyor dedim de bir paragraf sonra kar ma Borges kitab okuyan bir karakter kmas n m hikayede Borges in yan s ra Virginia Woolf, hatta Kafka da rahatl kla e lik edebilir Topta n anlat m na Zihnimde hepsini bir araya koydum ben Londra dan, Prag tan, Buenos Aires ten ve Anadolu dan bilin ak hikayeler ok uyumlu oldular Favori se emeyece im Her hikayeyi her l m d n m yolculu u ayr sevdim Not Kitap odaklanma istiyor Hakk n vermek i in hikayelerin sessiz, sakin ortamda, hatta birden fazla okunmalar gerekebilir Zaman N Ve Mekan N Sonsuzca E Itlendi I Ve Bu Gelgitler I Inde Yok Oldu U, Hayalle Ger E In, Ya Amla L M N Birbirinin I Inde Eridi I Yk Ler Bunlar Var M Yok Mu Bilemedi Iniz, Zaman N Hangi Boyutunda, Hangi K Y N, Hangi Kentin Hangi Soka Nda Olduklar N Kestiremedi Iniz Kad Nlar, Erkekler, Garsonlar, Bek Iler, K Pekler Zamanda Gezen Ve Gezdikleri Yerlerde Bo Luklar B Rakan, Yle Ya Da B Yle Hep Var Olan GezginlerHasan Ali Topta Her Kelimeyi A Rl Na, Kokusuna, Tad Na G Re Se Erek Yerle Tirdi I Yk Lerinde, Okuru Kendi I D Nyas Nda, Ncesi Ve Sonras Yla Zamanda Ve Dilin B Y L Atmosferinde Doyumsuz Bir Gezintiye Kar Yor Se Ti I Kelimeler Kat Kat Soyunuyor Ve Okuru, Ta D Klar A R Mlar N Gizli D Nyas Na Ekiyorlar Kelime Dedi Imiz I Aretler, Herhangi Bir Yere Varan Yan Yana Yaz Labilen Ve Yaln Zca G Zle G R Lebilen Eyler De Ildir Bir B Y S Vard R Onlar N, Bir Giyinikli I, Bir Plakl , Bir Derinli I, Bir Karanl , Bir Ayd Nl , Bir Belirsizli I Vard R Diyor Topta Ve Kelimelerden, Bazen G Ky Z Grili Inde , Bazen Karanl K Beyaz Renkler, Ekiller, Hacimler, Duygular Do Uruyor Arka Kapak Yazar n imdiye kadar okudu um t m eserleri gibi bu da e sizdi yk kitaplar , artarda yk leri okumak, takip etmeye al mak, karakterleri kar t r p olaylar da tmak normal artlarda sevdi im bir ey de ildir Bir roman n b t nselli i her zaman daha ekici gelmi tir bana Fakat Hasan Ali Topta n yk leri, k sa veya uzun, her biri bir roman gibi doyurucu ve b t nc ld Yazar ger ek bir dil ustas , alelade olaylar , karakterleri bile akla s mayacak kelimelerle anlat p okuyana mal ediyor Ken Yazar n imdiye kadar okudu um t m eserleri gibi bu da e sizdi yk kitaplar , artarda yk leri okumak, takip etmeye al mak, karakterleri kar t r p olaylar da tmak normal artlarda sevdi im bir ey de ildir Bir roman n b t nselli i her zaman daha ekici gelmi tir bana Fakat Hasan Ali Topta n yk leri, k sa veya uzun, her biri bir roman gibi doyurucu ve b t nc ld Yazar ger ek bir dil ustas , alelade olaylar , karakterleri bile akla s mayacak kelimelerle anlat p okuyana mal ediyor Kendini karakterin yan ba nda oturur buluyor insan.Kitapta yer alan he yk muhte emdi Herkese tavsiye ederim Bir kitap okurken yazar yla empati kurmaya al mak bazen kitab n kendinden daha ok keyif vermeye ba l yor Baz kitaplar yazar n ok iyi saklad nda ise onu daha derinlerde bulmaya u ra mak ise ayr ca ba ka bir keyif oluyor Bu kitaptaki yk lerde her ikisini de bulabiliyorsunuz yk lerin as l k noktas bence u s z ile zetlenebilir ki Zaman i inde zaman mekan i inde mekan Bay ld m, ba ucu kitaplar m aras na koymaya karar verdim Mutlaka okumal s n z Her s z ayr bir al nt Bir kitap okurken yazar yla empati kurmaya al mak bazen kitab n kendinden daha ok keyif vermeye ba l yor Baz kitaplar yazar n ok iyi saklad nda ise onu daha derinlerde bulmaya u ra mak ise ayr ca ba ka bir keyif oluyor Bu kitaptaki yk lerde her ikisini de bulabiliyorsunuz yk lerin as l k noktas bence u s z ile zetlenebilir ki Zaman i inde zaman mekan i inde mekan Bay ld m, ba ucu kitaplar m aras na koymaya karar verdim Mutlaka okumal s n z Her s z ayr bir al nt olabilecek de erde oldu undan sadece yazar g rd m bu c mlesini payla mak isterim yk yazma iste imi kanepelerin alt na, dolaplar n i ine, teki odalara ve eski dergilerle doldurulmu karton kutular n aras na sa p savurduktan sonra, hi ummad m bir yerde, yata mda buldum yaz makinas n Ger i, sonraki g nlerde de gittik Han a, hatta bunu bir gelene e d n t rd k Ama, ilk g nk gibi beyaz leblebiyle bira i miyorduk art k, herkes kendi i kisine d nm t stelik, garsonlar sana rak bana arap getirdik e, ge mi teki biralar n tad h zla bozulmu tu Art k biliyorduk ki, o biralar i elenmi birer uzla mayd te, her ey bunu anlamakla ba lad bence Hi kimsenin uzla ma an nda kendisi olamayaca n d nerek, tan mam z kocaman bir yalana benzetiyordum Neredesin Gringo , l Ger i, sonraki g nlerde de gittik Han a, hatta bunu bir gelene e d n t rd k Ama, ilk g nk gibi beyaz leblebiyle bira i miyorduk art k, herkes kendi i kisine d nm t stelik, garsonlar sana rak bana arap getirdik e, ge mi teki biralar n tad h zla bozulmu tu Art k biliyorduk ki, o biralar i elenmi birer uzla mayd te, her ey bunu anlamakla ba lad bence Hi kimsenin uzla ma an nda kendisi olamayaca n d nerek, tan mam z kocaman bir yalana benzetiyordum Neredesin Gringo , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s.77 78 leti im Yay nlar , 5 Bask Onun, i i bo s zc klerden olu an t mceleri fkeli bir sesle hi d nmeden ortal a sa p savurmas beni kayg land rmaya ba lam t stelik, bir insan n s zc klere bu denli g venmesini ve onlardan bu denli umut beklemesini ilk kez yad rg yordum arap Lekesi , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta s 24 leti im Yay nlar , 5 Bask Sokakta, birdenbire dilenciler g r necekti o b yle d n rken duvar diplerinde oturup k s k g zlerle s zeceklerdi bizi Ta d klar umut, y r y eklimize g re dalgalanacakt bir s re Sonra, sarho lar ge ecekti sokaktan, kaset sat c lar , domates biber ta yan k l st r kamyonetler, simit iler ve piyango bileti satan beyaz apkal adamlar ge ecekti Onlar n ard ndan da zincir ak rt lar yla silah sesleri ge ecekti ku kusuz.Bunlar g r nce, biz i imizdeki sokaklara sapacakt k hemen sanat merkezlerinin, kitap lar n tiyatro salonlar n n ve i ek ilerin n nden y r yecektik Hangi sokakta oldu umuzu a racakt k bir an, d te mi ger ekte mi derken, n m ze f rlat lan yumruk irili indeki t kr k ve onu izleyen berbat bir g rtlak temizleme sesi i imizdeki sokaktan al p y r d m z soka a getirecekti bizi l Zaman Gezginleri , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s 64 65 leti im Yay nlar , 5 Bask O s rada garson, her zamanki gibi m z de s zd iki n bet i kedi kar m za meldi yani ve bize bakmaya ba lad lar Bence, biraya olan d k nl m z saptam t garson ve bunu beyninde ta d hesap pusulas n n bir k esine not etmi ti yle ya, ne olur ne olmaz bir g n birileri gelip tutkular m z sorabilir ona ve tutkular m z bizim kulplar m zd r ne de olsa, en kolay ve en abuk onlarla ele ge iriliriz l Zaman Gezginleri , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s 69 leti im Yay nlar , 5 Bask Ben de koltu umu pencerenin dibine iyice yakla t rd m Caddeden gelip ge en insanlara bakarken, hi bir ey bitmiyor, diye m r ldand m Hele ge mi , hi bitmiyor Herkes ge mi ini o alt yor s rekli Bunun i in, ak amlar birbirlerine misafirli e gidiyorlar s z gelimi, birbirlerine, tepsiler, tabaklar ve kadehler dolusu ge mi sunuyorlar Bir o kadar n da hat ra defterlerinde, foto raf alb mlerinde, ekmecelerde ve belleklerde sakl yorlar Ben, tiksiniyorum ge mi imden Para, buyruk ve g vence kokan bir insanla birlikte ya amay , orap kokusunu, sevi mesiz ge en geceleri hi sevmiyorum Hat rlamak bile istemiyorum ge mi imi, diyorum kimi zaman, sanki hat rlamak fiilinin ipleri parmak u lar ma ba l ym gibi D n yok edemeyiz, diyor G lnida da i eklerin yapra ndaki, tenimizdeki, sesimizdeki, a z m z n al t tatlardaki, nas ld lardaki, kimdi lerdeki, yle miydi lerdeki d n D nya Bir G lnida , l Zaman Gezginleri, Hasan Ali Topta , s 117 leti im Yay nlar , 5 Bask yk ler hep ayn beklenmedik sonla biterse, beklenmedik sonlar bir kli eye d n r m Kli eye de ilse bile art k bir yk n n sonunun beklenmedik bi imde bitece ini bekler hale gelmez miyiz Belki de bu yk leri bir araya getirerek yapmak istedi i de bu Kendi i erisine d nen, kuyru unu yutan y lan misali d ng sel zamanla i li d l zengin yk ler Favorilerim G ky z Gri, D nya Bir G lnida ve Herkes Gibi Safa Bey. Aynan n n nde oturuyor Kendisiyle bar denemeleri yapacak, biliyorum Ka lar n inceltecek yanaklar na all k s recek, y z ne oturttu u i reti anlamla tazelendi ini sanarak ortal kta k pek le i gibi tekmelenip duran onurunu kurtarmaya al acak D nya Bir G lnida, l Zaman Gezginleri, Hasa Ali Topta K sa hikayelerden olu an ve i inde kayboldu unuzda zaman n nas l ak p gitti ini anlamayaca n z bir Beni en ok a rtan Heba da okudu umuz karakterlerden olan Yabu nun burada tekrar kar ma km olmas oldu Onun hikayesinde eksik kalan k sm burada tamamlam oldu um i in kendimi ansl hissettim Heba y okuduysan z, l Zaman Gezginleri ni de mutlaka okumal s n z. Hasan Ali Topta a bir yerden ba lamak gerek diye d n p duruyordum, kitaplar n incelerken de ismin b y s ne kap ld m.Okudu umda g rd m ki, sadece ismi de il i i de b y l.Ba tan sona kelimeler yle ahenkli, yle k vrakt ki her hik ye akt gitti Hepsini be endim ama G ky z Gri bir t k n ne ge ti di erlerinin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *