[ Reading ] ➿ Bir Garip Cindi Zümrüdüanka Author Ali Teoman – 1sm.info

Bir Garip Cindi Zümrüdüanka Ebook Bir Garip Cindi Z Mr D Anka By Ali Teoman Bandcamptomp3.co.uk Ali Teoman, Yeni Roman Nda G Z Pek, Amans Z Bir I E Giri Iyor D Nya Edebiyat N N Karamazof Karde Lerinden, Joyce Un Ulysses Inden, Thomas Bernhard N Romanlar Ndan Tan D Y Ksek Debili Monolog Lardan Birini Kuruyor Bir Garip Cindi Z Mr D Anka Da.Dilin Kemi Ini K R Yor Ali Teoman, Slubun En B K N Edas N K K Rt Yor.Bir Garip Cindi Z Mr D Anka, Son Y Llar N En A Z Dolusu Kitab , Bir Kapkara Roman.


About the Author: Ali Teoman

As l ad Ali Tataro lu dur stanbul da do du Orta renimini stanbul Alman Lisesi nde, y ksek renimini ise T Mimarl k Fak ltesi, MS Mimarl k Fak ltesi ve Sorbonne niversitesi Plastik Sanatlar Fak ltesi nde tamamlad Bir s re i ve renim nedeniyle yurtd nda bulunduktan sonra 1993 de stanbul a d nd ve yazmaya daha fazla zaman ay rmak i in mimarl b rakarak e itli niversitelerde n10 thoughts on “Bir Garip Cindi Zümrüdüanka

 1. says:

  sunturlu k f rler havada u u urken masals anlat mlarla harmanlay p yo un bir hayat k sac k ama dolu dolu zetlemi ilk Ali Teoman tecr bem genelde uzak durmu umdur ama san r m bu kitab di erlerinden biraz farkl bir hediye olarak gelmeseydi al p okumazd...


 2. says:

  T r bana hitap etmiyor, argo ile ilgili bir problemim yok, bir kitap istedi i kadar argo i erebilir Moruk kelimesinin s k a tekrar n ise 90lara yordum, o da batmad , ancak anlat lan olaylar bana abart geliyor Her okudu un kurgusal olmayan m Allah a k na diyebilirsiniz, hakl s n z ancak burada diyebilece im karikat rize edilmi gibi Bu kada...


 3. says:

  K sa ama dolu bir hayat n hikayesi, l me yak n bir zamanda bilinmeyen bir okura yaz l p, i eye konuyor ve denize at l yor Bir mektupla t m hikayeyi bir solukta anlat yor yazar O bir solukta, argolu, mucizeli, kelime oyunlu diliyle anlat yor ve okuyucu da bir solukta okuyor stanbul da bir kenar mahallede ba layan dostluk, ocukluk a k ve hayat n onlar sa...


 4. says:

  Tan t m za sevindim Ali Teoman Ke ke bu kadar erken b rakmasayd n z bizi


 5. says:

  T rkiye de yeralt edebiyat varm dedirten, kimi yerde eski t rk e kimi yerde argo kullan lan bamba ka bir hazine bu kitap velhas l kelam, diyebilirim ki, hayat peri an m, a r edebiyat ve bitirim fiiliyat aras nda karars z bir saat rakkas gibi bir o yana bir bu yana sallanarak ge mekteydi.


 6. says:

  Duvar n sert oldu unu anlaman n en iyi yolu, ona bodoslamadan s k bir kafa atmakt r Tabiatlar icab , duvarlar hep serttir ve kafalar hep yar l r, moruk, ama ne gam, en hakiki hakikate b yle erilebilir ancak.


 7. says:

  Hamza, Zmayil ve M mahalleden 3 arkada n ayr lan yollar y llar sonra tekrar kesi ti inde arkada yap labilecek son tan mlama oluyorbol argolu bir yeralt roman ilk birka sayfay atlatabilirseniz sonu abucak gelenes vermeden anlat lm , sonu nereye varacak merak n uyand ran bir anlat m var.


 8. says:

  edebiyatta argo kullan m yerinde oldu u zaman ho uma gidiyor bu kitaptaki kullan m n da sevdim ama okura s rekli moruk eklinde hitap etmesi biraz bay k geldi bana b k n delikanl a z na uygun farkl bir espri bulabilir...


 9. says:

  Pollyanna denen kusbeyinli pakize


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *